جمعه, ۱۷ مهر ۱۳۹۴ | Friday, Oct 09, 2015

جدول مقایسه بلوك دیواری با سایر مصالح

نوع مصالح دیوار

مشخصه

ابعاد

تعداد در هر مترمربع

قیمت یک متر مربع تحویل در تهران

پرلکس 10 cm

توپر

10×25×60

6/66

125000

پرلکس15 cm

توپر

15×25×60

6/66

185000

پرلکس20 cm

توپر

20×25×60

6/66

245000

پرلکسCm   10

یونالیتی

15×25×60

6/66

135000

پرلکس15 cm

یونالیتی

15×25×60

6/66

195000

پرلکس20 cm

یونالیتی

20×25×60

6/66

255000

هبلکس10 cm

توپر

10×25×60

6/66

148000

هبلکس15 cm

توپر

15×25×60

6/66

220000

هبلکس20 cm

توپر

20×25×60

6/66

296000

لیکا 10 cm

بلوک تو خالی ته پر

20×10×49

10

150000

لیکا 15 cm

بلوک تو خالی ته پر

20×15×49

10

182000